096 429 61 56 ple_net@ukr.net

Публічний договір про надання інтернет послуг

Д О Г О В І Р №______

про надання телекомунікаційних послуг

Україна, м.Галич «___»__________________ 201__р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЛЕНЕТ», який належним чином зареєстрований відповідно до законодавства України (номер запису в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців: 11061020000001165 , Дата запису: 26.04.2013р.), та включений до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій за номером №849 (відповідно до Рішення НКРЗІ №02-7864/091 від 30.12.2014р.), (надалі – «Оператор»), з однієї сторони, та
___________________________________________________________________________ (надалі – «Споживач»),
(П.І.Б. фіз.особи)
з іншої сторони, а при спільному згадуванні – «Сторони», які разом надалі йменуються «Сторони», а кожен окремо як «Сторона», відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного та Господарського кодексів України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (надалі – «Правила»), Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій уклали цей Договір про надання телекомунікаційних послуг (надалі – «Договір») та домовились про наступне:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
«Телекомунікаційна мережа» – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.
«Умови» – умови надання телекомунікаційних послуг затверджені Оператором.
«Інтернет» – всесвітня інформаційна система загального доступу, а саме – сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
«Послуга з доступу до Інтернет» – забезпечення можливості з’єднання Кінцевого обладнання Споживача з Інтернетом шляхом підключення до порту вузла Інтернет за допомогою ІР-адреси Споживача.
«Кінцеве обладнання» – обладнання Споживача (комп’ютер, модем тощо), необхідне для отримання Послуг та призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг з доступу до Інтернет. Кінцеве обладнання Споживача повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах, або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України.
«Мережевий ідентифікатор Споживача» – індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний кінцевому обладнанню Споживача в телекомунікаційній мережі/Інтернеті.
«IP – адреса Споживача» – виділена фіксована IP-адреса Споживача, що використовується для передавання даних Споживачем через Телекомунікаційну мережу Оператора.
«Розрахунковий період» – період в рамках одного календарного місяця, протягом якого Сторони здійснювали виконання цього Договору.
«Веб-сайт» – інтернет-ресурс Оператора, що розміщений за доменною адресою _bios-telecom.in.ua
Усі інші терміни, що вживаються у цьому Договорі вживаються в значенні встановленому діючим законодавством України.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Оператор зобов’язується надавати Споживачу на платній основі відповідно до обраних Споживачем тарифів та/або тарифних планів із числа встановлених Оператором (надалі – Тарифи) наступні телекомунікаційні послуги з використанням відповідних стандартів і технологій:
– доступу до Інтернет;
– підключення Кінцевого обладнання Споживача; та
– інші додаткові послуги, які можуть бути замовлені Споживачем
(надалі – Послуги), а Споживач користується і своєчасно оплачує їх вартість відповідно до цього Договору, Тарифів, Умов та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій.
1.2. Надання Послуг починається після повної сплати Споживачем оплати за перший Розрахунковий період щодо замовлених Послуг відповідно до діючих на момент підключення Тарифів.
1.3. Послуги за цим Договором надаються цілодобово сім днів на тиждень, якщо інше не визначено домовленістю між Сторонами.
1.4. Вимоги до якості Послуг по даному Договору визначаються як такі, які повинні відповідати звичайним вимогам, які пред’являються до таких Послуг, загальним критеріям якості. Технічні характеристики та параметри, що використовуються для надання Послуг за Договором встановлені в Умовах та Додатку 1 до цього Договору.
1.5. Фактичне отримання Споживачем певної Послуги та користування нею означає, що така Послуга була замовлена Споживачем з урахуванням, в т.ч. положень невід’ємних частин Договору.
1.6. Тимчасове припинення чи інше обмеження Оператором в наданні Послуг допускається в порядку, встановленому чинним законодавством України та Договором.

 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
  2.1. Оператор має право:
  2.1.1. Змінювати та встановлювати Тарифи на оплату Споживачем Послуг, виходячи із зміни тарифів за оренду каналів у третіх осіб, змін ринкових цін, тарифів, індексу інфляції, змін у чинному законодавстві, а також в інших випадках, які можуть впливати на вартість Послуг, розмістивши повідомлення про це на веб-сайті, адреса якого визначена в статті 6 цього Договору не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх запровадження та сповістивши Споживача листом або електронним листом або телефаксом або шляхом розміщення такої інформації на своєму веб-сайті. У випадку непогодження Споживача з новими тарифами він має право достроково припинити дію Договору, письмово попередивши про це Оператора не пізніше ніж за п’ять днів до введення нових тарифів. У випадку неотримання Оператором у вказані строки повідомлення про відмову від Договору від Споживача тарифи вважаються прийнятими. Припинення дії Договору за бажанням Споживача відбувається в обумовлені даним пунктом строки виключно за наявності посилання в повідомленні про підстави припинення Договору, а саме непогодження зі зміною тарифів, в інших випадках діють умови та строки припинення Договору обумовлені статтею 5 цього Договору.
  2.1.2. Встановлювати та/або змінювати перелік Послуг, Умов, розрахунковий період з попереднім повідомленням про це Споживача за 7 (сім) календарних днів або в інший строк, встановлений законодавством. При цьому Споживач не звільняється від оплати наданих Послуг згідно з новими Тарифами та Умовами, якщо з причин, незалежних від Оператора, він не отримав вказаного повідомлення.
  2.1.3. Тимчасово припиняти надання Послуг частково (сервіси передачі даних тощо) або повністю у випадках:
  (а) несплати або несвоєчасної оплати Споживачем Послуг відповідно до обраних ним Тарифів чи наявності заборгованості Споживача за отримані Послуги – тимчасово припинити надання Послуг або припинити надання Послуг у разі, якщо протягом 10-ти днів після відправлення Споживачу повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату;
  (б) використання Споживачем на комерційній основі або у інший спосіб, ніж це передбачено Договором, Тарифами та/або Умовами, свого кінцевого обладнання в т.ч. й для надання Послуг третім особам тощо;
  (в) несанкціонованого втручання Споживача в роботу та/або використання мережі або технічних засобів Оператора;
  (г) отримання письмової заяви чи усного звернення Споживача;
  (д) проведення Оператором ремонтних чи профілактичних робіт;
  (е) встановлення факту розсилання Споживачем спаму;
  (є) порушення Споживачем вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання;
  (ж) виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства.
  Надання Послуг може бути відновлено після повного усунення Споживачем підстав для тимчасового припинення.
  2.1.4. Розірвати (припинити) Договір в односторонньому порядку, якщо Споживач протягом 1 календарного місяця не усуне підстави для тимчасового припинення надання Послуг.
  2.1.5. Відмовити в наданні нових Послуг у випадку наявності відомостей про заборгованість за раніше надані Послуги.
  2.1.6. Відмовити в подальшому наданні Послуг та/або розірвати (припинити) в односторонньому порядку цей Договір або будь-який з його додатків, попередивши про це Споживача за двадцять днів до припинення у письмовому вигляді рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або передавши письмове повідомлення особисто Споживачу під розпис і виконавши взяті на себе згідно з Договором зобов’язання.
  2.1.7. Припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства.
  2.1.8. Непідключення та/або відключення підключеного до мережі Кінцевого обладнання Споживача у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.
  2.1.9. Оператор має право змінювати умови надання телекомунікаційних послуг, попередньо повідомивши Споживача шляхом розміщення інформації на веб-сайті Оператора, адреса якого визначена в статті 6 цього Договору або шляхом надсилання листа електронною поштою, або будь-яким іншим доступним способом передачі інформації.
  2.1.10. Припинити надання Послуг на час запланованого профілактичного обслуговування мережі Оператора, попередньо сповістивши про це Споживача шляхом розміщення на веб-сайті відповідної інформації, не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку робіт. Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) годин протягом місяця.
  2.1.11. Змінювати ІР-адресу Споживача або іншу інформацію щодо ідентифікації Кінцевого обладнання Споживача, яка надана Оператором Споживачу, з технічних причин, з попереднім його повідомленням не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до зміни або в інший строк, встановлений законодавством.
  2.1.12. Інші права відповідно до законодавства.
  2.2. Оператор зобов’язується:
  2.2.1. Надавати Споживачу Послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, цього Договору, Умов, з додержанням вимог Правил та інших актів законодавства;
  2.2.2. Надавати Споживачу у встановленому законодавством порядку необхідні документи стосовно оплати Послуг.
  2.2.3. Оприлюднювати відповідну інформацію про зміни Тарифів на Послуги, умови обслуговування не пізніше, ніж за сім календарних днів до їх введення (зміни) шляхом розміщення такої інформації на власному веб-сайті або направлення відповідних електронних, або SMS-,MMS-повідомлень тощо.
  2.2.4. Письмово попереджати Споживача про можливе відключення його кінцевого обладнання та/або про припинення надання Послуг у випадку і порядку, передбачених Договором.
  2.2.5. За замовленням Споживача надати одну ІР-адресу зі свого провайдерського блоку на платній основі та інші додаткові послуги Інтернет.
  2.2.6. Надати Споживачу унікальне вхідне ім’я (логін) та пароль, за яким ідентифікується, активізується Послуга (-и) та ведеться облік обсягу наданої Споживачу Послуг.
  2.2.7. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність.
  2.2.8. Інформувати Споживача про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (на запит Споживача).
  2.2.9. При зверненні Споживача своєчасно, протягом доби з моменту надходження та фіксування заяви Споживача про неотримання та/або погіршення якості Послуг, ліквідувати пошкодження, що виникли у межах сфери відповідальності Оператора і перешкоджають Споживачеві користуватися Послугами Оператора.
  2.2.10. Вживати відповідно до законодавства заходів із забезпечення таємниці інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Споживача та послуги, які він отримав чи замовляв.
  2.2.11. За замовленням Споживача на платній основі згідно з діючими тарифами встановити та/або налагодити (конфігурувати) необхідне програмне забезпечення на комп’ютері Споживача .
  2.2.12. За запитом Споживача інформувати останнього про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування.
  2.2.13. Надавати Послуги у строки, передбачені цим Договором та законодавством, направляти своїх працівників за викликом Споживача для усунення пошкоджень абонентського обладнання, абонентської лінії, виконання інших робіт за наявності посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою (за наявності), із зобов’язанням пред’являти посвідчення Споживачу.
  2.2.14. Розглядати заяви та скарги Споживача, які стосуються якості Послуг та виконання умов Договору в порядку та терміни передбачені законодавством.
  2.2.15. Попереджати Споживача про скорочення переліку Послуг, тимчасове припинення або припинення надання Послуг, відключення його Кінцевого обладнання у випадках і порядку, встановлених Правилами та цим Договором, у тому числі у разі несплати заборгованості.
  2.2.16. Інформувати Споживача про строк, при настанні якого може бути припинено надання послуг, на які не нараховується щомісячна плата і які потребують постійного використання ресурсів телекомунікаційних мереж, якщо споживач не користувався цими Послугами.
  2.2.17. Забезпечувати правильність застосування Тарифів на Послуги та своєчасне інформування Споживача про їх зміну.
  2.2.18. інші обов’язки відповідно до законодавства.

2.3. Споживач має право:
2.3.1. Користуватися за власним вибором Послугами, що надаються Оператором.
2.3.2. Отримувати від Оператора інформацію про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг, Тарифи у порядку, встановленому цим Договором та Умовами.
2.3.3. Отримувати безоплатно рахунки від Оператора за отримані Послуги та отримувати відповідно до законодавства розшифрування нарахованих до оплати сум за надані Послуги з урахуванням технічної можливості Оператора за письмовою вимогою або іншим чином відповідно до обраних Тарифів.
2.3.4. Тимчасово, на строк, що не перевищує 12 календарних місяців, припиняти отримання Послуг на підставі власної заяви або іншим встановленим Оператором чином. Плата за відновлення надання послуг стягується відповідно до Тарифів.
2.3.5. Відмовитися від обраних раніше Тарифів та/або обрати інші Тарифи (зміна Тарифу) відповідно до Договору, Умов, Тарифів – на підставі власної заяви або шляхом зміни / вибору інших Тарифів через свій особовий рахунок з використанням відповідного логіну наданого Оператором та паролю або іншим встановленим чином відповідно до внутрішніх процедур Оператора.
2.3.6. Сплачувати впродовж Розрахункового періоду суму авансу більшу, ніж та, що передбачена відповідними Тарифами та Умовами.
2.3.7. На безоплатне вилучення за письмовою заявою Споживача відомостей про нього повністю або частково з електронних версій бази даних інформаційно-довідкових служб Оператора.
2.3.8. Своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості.
2.3.9. Звертатися до Оператора з заявами та скаргами, які стосуються якості Послуг та виконання умов Договору, за адресами та телефонами, вказаними у статті 6 цього Договору, а також до Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України, за тел.(044) 2781182 або поштою:01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22.
2.3.10. Не здійснювати оплату Послуг за весь час пошкодження мережі та технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення надання Послуг, у разі порушення Оператором граничних строків усунення пошкодження та виникло не з вини Споживача, з дати реєстрації Оператором відповідної заяви (усної чи письмової).
2.3.11. Отримувати від Оператора відомості про отримані Послуги у порядку, встановленому законодавством.
2.3.12. Обмежити або тимчасово припинити отримання Послуг Оператора за письмовою заявою Споживача.
2.3.13. За письмовою заявою переоформити Договір на ім’я одного з членів своєї сім’ї відповідно до порядку, встановленого законодавством;
2.3.14. Оскаржувати неправомірні дій Оператор згідно із законодавством;
2.3.15. На обмеження Оператором доступу Споживача до окремих видів Послуг на підставі його заяви та технічних можливостей Оператора у встановленому законодавством порядку.
2.3.16. Повернення Оператором невикористаної частини коштів у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, замовлених за цим Договором, у випадках і в порядку, визначених законодавством.
2.3.17. Відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Оператором обов’язків, передбачених цим Договором або законодавством.
2.3.18. Відмову від Послуг у порядку, встановленому цим Договором.
2.3.19. Інші права передбачені Договором та чинним законодавством.

2.4. Споживач зобов’язується:
2.4.1. Виконувати домовленості Сторін за Договором.
2.4.2. Своєчасно оплачувати надані Оператором Послуги у розмірах та строки, встановлені цим Договором відповідно до законодавства.
2.4.3. Використовувати Кінцеве обладнання, яке відповідає вимогам законодавства та є сумісним з мережею Оператора.
2.4.4. Не допускати використання на комерційній основі Кінцевого обладнання для надання послуг третім особам.
2.4.5. Виконувати законодавство України та норми міжнародного права стосовно інформації, її передачі й захисту, недопущення використання Послуг для розповсюдження забороненої інформації, дотримуватись вимог законодавства України, Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг.
2.4.6. Сповістити Оператора про всі зміни своїх реквізитів протягом місяця з моменту їх настання.
2.4.7. Виконувати всі вимоги інструкцій з експлуатації Кінцевого обладнання.
2.4.8. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Оператора про тип Кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг;
2.4.9. Надавати відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” згоду на обробку персональних даних, необхідну для укладення Договору та надання Послуг.
2.4.10. Не допускати підключення Кінцевого обладнання, яке не має документа про підтвердження відповідності.
2.4.11. Не допускати використання Кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.
2.4.12. Утримувати у справному стані Кінцеве обладнання та абонентські лінії в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки.
2.4.13. інші обов’язки відповідно до законодавства.

2.5. На Сторони також поширюються інші права та обов’язки, передбачені законодавством та вимогами Оператора.
2.6. Реалізація Сторонами своїх прав та обов’язків за цим Договором, здійснюється після відповідної ідентифікації Споживача та підтвердження його повноважень і з урахуванням технічної можливості Оператора.

 1. ЦІНА, ТАРИФИ, ВИДИ ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ
  3.1. Надання щомісячних Послуг здійснюється на умовах 100% передоплати за Розрахунковий період, яка здійснюється до 1 (першого) числа кожного Розрахункового періоду в національній валюті згідно Тарифів Оператора затверджених згідно із законодавством. Зарахування оплати здійсненої Споживачем здійснюється протягом 2 (двох) робочих днів з дати її здійснення.
  3.2. У разі невикористання коштів у повному обсязі протягом розрахункового періоду вони переносяться на наступний період.
  3.3. Оператор виставляє Споживачу рахунок для здійснення одноразових платежів, передбачених домовленістю Сторін, згідно встановлених відповідно до законодавства Тарифів.
  3.4. Вартість зміни Тарифу оплачується Споживачем відповідно до Тарифів встановлених Оператором.
  3.5. Оплата здійснюється перерахуванням коштів на поточний рахунок Оператора на підставі рахунків, що виставляє Оператор і передає Споживачеві за допомогою факсимільного зв’язку, електронної пошти та використання послуг Укрпошти та/або на підставі реквізитів цього Договору та/або з використанням Споживачем форми рахунку, що міститься на веб-сайті Оператора чи будь-яким іншим доступним способом відповідно до законодавства та при наявності у Оператора такої можливості. Всі платежі в рамках цього Договору здійснюються Споживачем з обов’язковим посиланням на номер та дату Договору і зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові Споживача, що необхідно для повної ідентифікації Споживача.
  3.6. Зменшення Споживачем оплати не здійснюється для випадків, що передбачені п. 2.1.10, а також для випадків короткочасних перерв тривалістю менше доби. Тимчасове припинення надання Послуг не звільняє Споживача від обов’язку їх оплати відповідно до Договору та діючих на момент оплати Тарифів та Умов.
  3.7. У випадку прострочення Споживачем здійснення оплат згідно цього Договору Оператор має право призупинити надання послуг Споживачу до повної сплати виставлених рахунків, письмово (факсом, електронною поштою) сповістивши Споживача за 5 (п’ять) днів до запланованого призупинення надання послуг.
  3.8. Після погашення Споживачем заборгованості з оплати Послуг, надання яких тимчасово припинено, Оператор протягом двох робочих днів після погашення заборгованості відновлює надання Послуг, висунувши, за наявності технічної необхідності, вимогу, що стосується повторного підключення.
  3.9. Невикористання Послуг Споживачем не може бути підставою для їх несплати.
  3.10. Облік обсягу спожитих послуг (трафіка) здійснюється за допомогою засобів Оператора. Укладаючи цей Договір, Споживач визнає, що він згоден визнавати як цілком вірні дані Оператора щодо обсягу спожитих послуг. Сторони домовились, що застосування Споживачем власних засобів обліку обсягів отриманих Послуг не відбуватиметься.
  3.11. Протягом строку позовної давності після припинення дії Договору, або відмови від передплаченої Послуги за Договором, Оператор, за письмовою вимогою Споживача, повинен повернути невикористані кошти попередньо сплачені Споживачем. У випадку наявності заборгованості Споживача перед Оператором поверненню підлягає залишок вказаних коштів після погашення заборгованості та інших грошових зобов’язань, що можуть бути передбачені домовленостями Сторін. Оператор повинен повернути вказані кошти у строк, що не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання письмового звернення Споживача.
  3.12. За час, протягом якого Послуги не надавались з вини Споживача, плата за надання Послуг нараховується в повному обсязі.
  3.13. Порядок повернення Споживачу коштів у разі ненадання Послуг, у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, надання Послуг неналежної якості або надання Послуг, які Споживач не замовляв, та в інших випадках, визначених законодавством регулюються цим Договором та Правилами надання і отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295 (або іншим нормативним актом, прийнятим після укладення цього Договору на заміну згаданих Правил).
 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ
  4.1. За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань, встановлених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, зокрема пунктів 37 та 40 Правил, та вимог, встановлених домовленостями Сторін.
  4.2. Відповідальність за правильне підключення кінцевого обладнання та налагоджування необхідного програмного забезпечення зі сторони Споживача при самостійному підключенні несе Споживач.
  4.3. Оператор відповідає за збитки, яких зазнає Споживач у результаті використання або невикористання Послуг Оператора, якщо документально доведені прямі винні дії або бездіяльність самого Оператора. Відшкодування завданих Споживачеві фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої ним вигоди через неналежне виконання Оператором умов Договору вирішується в судовому порядку.
  4.4. Оператор не несе відповідальність перед Споживачем за ненадання або неналежне надання Послуг у разі:
  – використання Споживачем Кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею Оператора, або порушення вимог інструкцій виробника з використання кінцевого обладнання;
  – несанкціонованого втручання у роботу мереж, пошкодження абонентської проводки, лінії або кінцевого обладнання, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження третіми особами лінійних та станційних споруд;
  – настання форс-мажорних обставин;
  – вини Споживача встановленої Договором та законодавством.
  4.5. У разі виявлення пошкодження мережі, що сталося з вини Споживача та завдання збитків з його вини, витрати Споживача, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Споживачем. Факт пошкодження мережі з вини Споживача оформляється актом у двох примірниках, кожний із яких підписується уповноваженими представниками Сторін. У разі відмови Споживача від підписання акта він підписується не менш як двома представниками Оператора.
  4.6. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань унаслідок дії обставин непереборної сили, включаючи, але не обмежуючись: землетрус, повінь, ураган, інші стихійні лиха тощо, воєнні дії, викрадання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд ліній телекомунікацій, що використовуються Оператором тощо, а також рішення та дії органів державної влади та місцевого самоврядування, що перешкоджають виконанню Договору.
  4.7. Сторони розв’язують всі можливі спірні питання між ними шляхом переговорів та за взаємним погодженням.
  4.8. У разі, якщо на час звернення до суду будь-якою із Сторін, нижченаведене не буде суперечити законодавству, то буде застосовуватися договірна підсудність, а саме: у випадку недосягнення згоди між Сторонами, спір передається будь-якою зі Сторін на вирішення до суду за місцезнаходженням Оператора.
 3. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
  5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців з дати його підписання Сторонами. Сторони погодились, що Договір буде вважатись автоматично поновлений на кожні наступні 12 (дванадцять) місяців, якщо жодна із Сторін не заявила про своє бажання припинити його дію не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії Договору.
  5.2. Оператор може без попередження Споживача припиняти надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, введення надзвичайного та воєнного стану.
  5.3. У разі наявності скарг з приводу Послуг за цим Договору, Споживач може звернутися до Оператора в робочі дні з 9:00 до 18:00 за телефоном (097)731-91-71 (тарифікація згідно з умовами тарифного плану) та в режимі електронного листування за електронною адресою:ple_net@ukr.net– цілодобово.
  5.4. Оператор має право змінювати свої контакти визначені в цьому Договорі, попередньо повідомивши Споживача шляхом розміщення інформації на веб-сайті Оператора або шляхом надсилання листа електронною поштою, або будь-яким іншим доступним способом передачі інформації.
  5.5. У взаємовідносинах між Сторонами, що не врегульовані цим Договором та/або Умовами, але стосуються його предмету, застосовується відповідне законодавство України.
  5.6. Всі зміни, доповнення, додатки (додаткові угоди) до цього Договору є його невід’ємними частинами.
  5.7. Договір не втрачає чинності у разі зміни реквізитів (відомостей) Сторін, їх установчих, реєстраційних або паспортних документів, а також зміни власника, організаційно-правової форми, адреси місцезнаходження або проживання/перебування, найменування тощо.
  5.8. У випадку анулювання або закінчення терміну дії відповідної ліцензії Оператора дія Договору припиняється, про що Оператор не менш ніж за три місяці до припинення дії Договору письмово повідомляє Споживача.
  5.9. Кожна із Сторін має право в односторонньому порядку припинити дію Договору, сповістивши про це за 20 (двадцять) діб у письмовому вигляді рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або передавши письмове повідомлення особисто повноважному представнику Сторони під розпис і виконавши взяті на себе згідно з Договором зобов’язання.
  5.10. Споживач має право вказати в повідомлені про припинення іншу бажану дату припинення діє Договору.
  5.11. Оператор має право припинити дію Договору у випадках порушення Споживачем розмірів, порядку або строків оплати, що встановлені для обраного Споживачем тарифного плану.
  5.12. Оператор може не здійснювати письмового повідомлення Споживача про припинення дії даного Договору в терміни передбачені п. 5.10 цього Договору у випадку, якщо Споживач протягом двох місяців не поновив надання призупинених Оператором Послуг та/або не здійснював платежів протягом вказаного строку.
  5.13. Споживач, підписавши цей Договір (з додатками до нього), підтверджує, що він: ознайомлений і згодний з Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, іншими актами законодавства та Умовами, порядком застосування обраних ним Тарифів; отримав необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про Послуги, їх кількість, якість, асортимент тощо, а також про Оператора, що їх надає.
  5.14. Споживач, як фізична особа, підписанням Договору підтверджує свою згоду на обробку та використання своїх персональних даних Оператором лише в межах необхідних для виконання умов даного Договору. Письмове повідомлення Споживача про зміну реквізитів вважається письмовою заявою Споживача про зміну персональних даних. Подальші відносини між Споживачем та Оператором пов’язані з використанням персональних даних Споживача регулюються відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних».
  5.15. Дата підписання Договору є датою внесення даних про Споживача до бази персональних даних, що ведеться Оператором виключно з метою виконання умов даного Договору.
  5.16. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та зобов’язання за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.
 4. ПОШТОВІ, ПЛАТІЖНІ, ІНШІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
  Оператор: ТзОВ «ПЛЕНЕТ»

Директор:Лупійчук Андрій Володимирович

Місцезнаходження та поштова адреса: 77100, Івано-Франківська обл.,

Галицький район, м.Галич, м-н Різдва, 7а
Адреса веб-сайту Оператора:

тел. (097)731-91-71 (тарифікація згідно з умовами тарифного плану),
e-mail: ple_net@ukr.net

ЄДРПОУ:38685998
Оператора включено до Реєстру операторів телекомунікацій за номером 849(відповідно до Рішення НКРЗІ № №02-7864/091 від 30.12.2014р)
Розрахунковий рахунок: 26009052512924

в ПАТ КБ “ПриватБанк”
МФО 336677

_________________________
Споживач

___________________________________________________________
(повністю П.І.Б. фізичної особи)

___________________________________________________________
(місце реєстрації (проживання))

___________________________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспортні дані (якщо зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків неможливе) )

___________________________________________________________
(контактний телефон)

___________________________________________________________
(електронна адреса (за наявності))

_______________________
(ініціали, прізвище підписанта)
Додаток 1
до Договору №___________про надання телекомунікаційних послуг від________________

Україна, м.Галич «______»_________ 201__р.

Вартість Послуг
Послуга Вид платежу Вартість без ПДВ, грн.
Послугу з доступу до мережі Інтернет Щомісячний фіксований платіж
Підключення та з’єднання Кінцевого обладнання Споживача Разовий платіж

Інші Технічні характеристики Послуг
Швидкість до
Виділена Споживачу IP адреса
Обсяги передачі інформації
Пропускна здатність (у відсотках) не менше 90%
Інтерфейс Ethernet
Режим надання Послуг Цілодобово
Спосіб підключення Кінцевого обладнання
Місце отримання Послуг Споживачем
Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору.

Підписи Сторін

Оператор: ТзОВ»ПЛЕНЕТ»

____________________(директор)- Лупійчук Андрій Володимирович

Споживач-фізична особа

________________________
(ініціали, прізвище підписанта)